سالک در شاهین شهر

اردیبهشت 10, 1401

سالک

بیماری سالک یا لیشمالیا یکی از هفت بیماری مهم انگلی در مناطق گرمسیر است چگونه منتقل میوشد؟ ناقل بیماری ،؛ ژشه خاکی می باشد که در […]