اردیبهشت 10, 1401

سالک

بیماری سالک یا لیشمالیا یکی از هفت بیماری مهم انگلی در مناطق گرمسیر است چگونه منتقل میوشد؟ ناقل بیماری ،؛ ژشه خاکی می باشد که در […]