سرطان های غدد درون ریز

خرداد 2, 1401

نقش مشاوره ژنتیک در سرطان های فامیلی و توارثی

نقش مشاوره ژنتیک در سرطان های فامیلی و توارثی: حدود 5-10 درصد از تمام سرطان ها قابل توارث و فامیلی می باشند به این معنی که […]