سوختگي تابشي:  ممكن است توسط اشعه خورشيد و يا تشعشعات اتمي ايجاد شو

آذر 21, 1400

بچه های کوچک آسیب های بزرگ

در گذشته آسیب را نتیجه یک تصادف می دانستند و برای شانس ، اقبال و قضا و قدر نقش پر رنگی قایل بودند در حالی که […]