سوختگي حرارتي : در اثر گرماي زياد ناشي از شعله يا اجسام داغ بوجود مي آيد.

آذر 21, 1400

بچه های کوچک آسیب های بزرگ

در گذشته آسیب را نتیجه یک تصادف می دانستند و برای شانس ، اقبال و قضا و قدر نقش پر رنگی قایل بودند در حالی که […]