خرداد 2, 1401

راه های غربالگری پستان سونوگرافی

در این روش، از امواج صوتی برای ایجاد تصویر از نقاط مختلف بدن استفاده می شود. بازتاب و انعکاس امواج صوتی، توسط کامپیوتر به صورت تصاویر […]