شماره تلفن بیمارستان: 9 – 32250041

تیر 16, 1400

آزمایشگاه

ازمایشگاه بزرگ بیمارستان تخصصی عسکریه