طبق اسناد سازمان جهانی بهداشت از ۴۰ درصد سرطان ها می توان پیشگیری کرد ومواردی هم که قابل پیشگیری نیستند، اگر در سایه خودمراقبتی نگاه امیدورانه به اثربخشی روش های تشخیصی

آذر 20, 1400

اصول ده گانه پیشگیری از سرطان

طبق اسناد سازمان جهانی بهداشت از ۴۰ درصد سرطان ها می توان پیشگیری کرد ومواردی هم که قابل پیشگیری نیستند، اگر در سایه خودمراقبتی نگاه امیدورانه […]