تیر 16, 1400

بخش آنژیوگرافی

سرپرستار بخش : عفت سیستانی ظرفیت بخش : 1 دستگاه آنژیوگرافی – 8 تخت پست آنژیو مکان بخش : طبقه دوم  تلفن بخش : 32922391 در راستای تکمیل زنجیره ارائه خدمات […]
تیر 16, 1400

اتاق عمل قلب باز

اتاق عمل قلب باز بیمارستان تخصصی عسکریه بزرگ ترین مرکز عمل قلب بیمارستان های استان اصفهان