ـ امکان مشاوره بهتر در موارد خاص و پیچیده (مانند آمپوتاسیون‌ها))

تیر 16, 1400

ارتوپدی فنی

مرکز بزرگ ارتوپدی بیمارستان تخصصی عسکریه مرکز بزرگ سلامت پا بیمارستان تخصصی عسکریه