فروردین 30, 1401

فاویسم

فاويسم (بيماري باقالا ) بیماری فاویسم  يك بيماري خوني و ارثي مي باشد كه به علت نقص یا کمبود يك آنزیم در گلبول هاي قرمز می باشد. این بیماری بدنبال مصرف باقلا، بعضی از داروها و یا ابتلا به بعضی از عفونتها ایجاد میشود.  در كودكان زير يك سال ممكن است از  طريق  شير مادر منتقل شود فاويسم در جنس مذكرشايع تر مي باشد و بيش تر مبتلايان سن كم تر از 5 سال دارند.