تیر 16, 1400

بخش آنژیوگرافی

سرپرستار بخش : عفت سیستانی ظرفیت بخش : 1 دستگاه آنژیوگرافی – 8 تخت پست آنژیو مکان بخش : طبقه دوم  تلفن بخش : 32922391 در راستای تکمیل زنجیره ارائه خدمات […]