كودكان به دليل كنجكاوي، ناتواني، عدم اطلاع از خطرات، ندانستن معني آتش، بازي با آتش يا لمس اشياي داغ دچار سوختگي مي شوند.

آذر 21, 1400

بچه های کوچک آسیب های بزرگ

در گذشته آسیب را نتیجه یک تصادف می دانستند و برای شانس ، اقبال و قضا و قدر نقش پر رنگی قایل بودند در حالی که […]