كودكان حتي اگر شناكردن مي دانند در داخل و يا اطراف آبهاي طبيعي مانند درياچه جليقه نجات بپوشند

آذر 21, 1400

بچه های کوچک آسیب های بزرگ

در گذشته آسیب را نتیجه یک تصادف می دانستند و برای شانس ، اقبال و قضا و قدر نقش پر رنگی قایل بودند در حالی که […]