مادر باید نوزادش را هر 20 دقیقه، این سینه به آن سینه کند.

آذر 21, 1400

کودکان

در هوای گرم به کودک آب بدهیداین عقیده درست نیست. نوزادان نیز همچون بزرگسالان باید رطوبت بدن خود را حفظ کنند. در برخی موارد، پزشک کودک […]