محل ورود سوزن روی پوست

خرداد 2, 1401

نمونه برداری توده پستان با سوزن

نمونه برداری تروکات یا سوزن کلفت، برداشت یک استوانه از توده پستان با استفاده از سوزن مخصوص است. ارزش این کار در تشخیص ماهیت توده پستان […]