معاون درمان بیمارستان

تیر 16, 1400

آئین نامه اورژانس بیمارستان – تریاژ بیمارستان

شرح وظایف کمیته: زمان سنجی برای ویزیت بیماران توسط پزشک از زمان انجام تریاژ هماهنگی و نظارت بر اجرای مرحله به مرحله استقرار تریاژ ارزیابی و […]
تیر 16, 1400

آئین نامه کمیته بهداشت محیط

شرح وظایف کمیته:  نظارت بر بهداشت محیط بیمارستان ، بهداشت فردی  و نظافت بیمارستان نظارت بر نحوه  جمع آوری ، جداسازی و دفع بهداشتی زباله ها […]