معيار هاي رشد شير خوار عبارت است از رشد قد وزن و دور سر

آذر 21, 1400

رشد نمو کودک در سال اول زندگی

رشد و نمو کودک رشد یعنی افزایش وزن و اندازه بدن که تغییرات آن کمی است نمو یا تکامل رشد کیفی را نشان می دهد و […]