نوبت دهی پذیرش بستری عسکریه

تیر 13, 1400

پذیرش بستری

مستنداتی که بیماران هنگام پذیرش و بستری باید ارائه نمایند: دستور بستری پزشک معالج دفترچه بیمه معتبر(دارای تاریخ اعتبار) کپی دفترچه بیمه پدر و مادر در […]