هماهنگی و نظارت بر اجرای مرحله به مرحله استقرار تریاژ

تیر 16, 1400

آئین نامه اورژانس بیمارستان – تریاژ بیمارستان

شرح وظایف کمیته: زمان سنجی برای ویزیت بیماران توسط پزشک از زمان انجام تریاژ هماهنگی و نظارت بر اجرای مرحله به مرحله استقرار تریاژ ارزیابی و […]