تیر 13, 1400

دردپستان یا ماستالژیا ( mastalgia )

درد پستان بسیار شایع است کمتر زنی است که در دوره ای از عمر خود درد پستان را تجربه نکرده باشد امار نشان میدهد درد بیشترین […]