و ایمنولوژی، میکروبیولوژی، اورولوژی و پارازیتولوژی می باشد.

تیر 16, 1400

آزمایشگاه

ازمایشگاه بزرگ بیمارستان تخصصی عسکریه