کمیته تغذیه و رژیم درمانی

تیر 16, 1400

کمیته تغذیه و رژیم درمانی

شرح وظایف کمیته: بررسی و مطالعه در زمینه تهیه انواع مواد غذایی اعم از غذاهای رژیمی و سایر غذاها از نظر کمی و کیفی در سطح […]