4000 بیمار بوده که در بخشهای عمومی و تخصصی مطابق

تیر 16, 1400

دندان پزشکی

کلینیک دندانپزشکی بیمارستان تخصصی عسکریه دندانپزکشی عسکریه