تیر 16, 1400

آزمایشگاه

ازمایشگاه بزرگ بیمارستان تخصصی عسکریه
تیر 16, 1400

اطفال

برترین بیمارستان تخیرهاستان اصفهان
تیر 16, 1400

اتاق عمل قلب باز

اتاق عمل قلب باز بیمارستان تخصصی عسکریه بزرگ ترین مرکز عمل قلب بیمارستان های استان اصفهان
تیر 16, 1400

اورژانس

برترین بیمارستان خیره استان اصفهان