تیر 16, 1400

سونوگرافی

مرکز بزرگ سونوگرافی استان اصفهان
تیر 16, 1400

اطفال

برترین بیمارستان تخیرهاستان اصفهان
تیر 16, 1400

اتاق عمل قلب باز

اتاق عمل قلب باز بیمارستان تخصصی عسکریه بزرگ ترین مرکز عمل قلب بیمارستان های استان اصفهان
تیر 16, 1400

(VIP)

برترین بخش خصوصی استان اصفهان بهتریم بیمارستان تحصوصی اصفهان بهترین vip hsjhk hwtihk بهترین vip استان اصفهان اتاق مبله هتل بیمارستان عسکریه
تیر 16, 1400

اورژانس

برترین بیمارستان خیره استان اصفهان
تیر 16, 1400

آموزش های الزامی

کلیه کارکنان بالینی و غیربالینی مراکز درمانی طبق الگوی اعتباربخشی بیمارستانها نیازمند آموزش هایی هستند که جهت آموزش آنها در واحد آموزش بیمارستان از طرق مختلف […]
تیر 16, 1400

فرآیند تائید پرسنل جدید الورود

استخدامی استخدام پرستار
تیر 16, 1400

معرفی واحد آموزش به کارکنان

واحد آموزش کارکنان این مرکز در طبقه اول در مجاورت کلینیک تغذیه قرار دارد شماره تلفن داخلی این واحد 2057  می باشد . مسئول واحد آموزش خانم […]
تیر 16, 1400

آئین نامه ترویج تغذیه با شیر مادر آئین نامه کمیته بحران و بلایا

شرح وظایف کمیته: بررسی و تعیین بحران ها و بلایا محتمل در منطقه تدوین برنامه مستند جهت مقابله با بحران و بلایا تدوین برنامه فراخوانی اعضاء […]
تیر 16, 1400

آئین نامه کمیته آموزش به بیمار

شرح وظایف کمیته: برنامه ریزی و ارجای نیازسنجی آموزشی از مددجویان و اولویت بندی نیازهای آموزشی مددجویان بر اساس داده های جمع آوری شده طراحی برنامه […]
تیر 16, 1400

آئین نامه کمیته بهداشت محیط

شرح وظایف کمیته:  نظارت بر بهداشت محیط بیمارستان ، بهداشت فردی  و نظافت بیمارستان نظارت بر نحوه  جمع آوری ، جداسازی و دفع بهداشتی زباله ها […]
تیر 16, 1400

کمیته تغذیه و رژیم درمانی

شرح وظایف کمیته: بررسی و مطالعه در زمینه تهیه انواع مواد غذایی اعم از غذاهای رژیمی و سایر غذاها از نظر کمی و کیفی در سطح […]