تیر 16, 1400

سونوگرافی

مرکز بزرگ سونوگرافی استان اصفهان
تیر 16, 1400

آزمایشگاه

ازمایشگاه بزرگ بیمارستان تخصصی عسکریه
تیر 16, 1400

آئین نامه کمیته آموزش به بیمار

شرح وظایف کمیته: برنامه ریزی و ارجای نیازسنجی آموزشی از مددجویان و اولویت بندی نیازهای آموزشی مددجویان بر اساس داده های جمع آوری شده طراحی برنامه […]